Baznīcu jaunumi
Aktuālie projekti
Latviešiem ārzemēs
Ziedot atjaunošanai
Uzraksti savu ideju
Realizētie projekti
Mūsu mērķi
Kontakti
Seko jaunumiem Twiterī!

 

Augstisvētītais Bīskaps Aleksandrs iesvētījis lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja baznīcu Viļānos

2019. gada 11. maijā, 2. nedēļas pēc Pashas sestdienā, Viņa Eminence Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs Viļānos iesvētīja baznīcu par godu svētajam lielmoceklim Georgijam Uzvaras Nesējam.

‍Augstisvētītajam Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Virsganam līdzkalpoja Rēzeknes apriņķa prāvests un Viļānu lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja baznīcas pārzinis virspriesteris Viktors Teplovs, Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis, Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Dionīsijs Gorjunovs, Madonas apriņķa prāvesta p.i. virspriesteris Mihails Aršvila, Balvu Dievmātes Aizmigšanas baznīcas pārzinis priesteris Sergijs Tihomirovs, Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs.

‍Pēc Viņa Eminences ietērpšanās dievkalpojuma tērpā sākās lielā baznīcas iesvētīšanas kārta. Baznīcas iesvētīšanas kārtā tika iesvētīti arī antiminsi LPB Daugavpils-Rēzeknes eparhijas vajadzībām. Altārgalda pamatā un visos svētajos antiminsos tika ieliktas sv. svtmoc. Vladimira(Četverina, gājis bojā 1918. gadā Saranskā) relikvijas.

‍Iesvētīšanas kārtā piedalījās arī Rēzeknes Dievmātes Piedzimšanas katedrāles klēriķi priesteris Georgijs Šelomienko un priesteris Aleksandrs Levins, kā arī Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles klēriķis diakons Sergijs Meņkovs. Dievkalpojumā dziedāja Rēzeknes katedrāles koris (reģente Jeļena Burova). Baznīcas iesvētīšanas kārtas noslēgumā notika Dievišķā liturģija.

‍Liturģijas laikā trīskāršajā ektēnijā izskanēja lūgumi par šī dievnama cēlējiem, labdariem, labiekārtotājiem un ziedotājiem, un īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotību. Ektēnijā par mirušajiem Augstisvētītais Bīskaps lūdzās par “visu, kas šajā labajā vietā kalpojuši” dvēseles dus un visiem kopš laika gala mūža miegā aizmigušajiem pareizticīgajiem kristiešiem.

‍Dievišķās liturģijas noslēgumā Bīskaps Aleksandrs savā sprediķī sacīja: “Šajās svētajās dienās, kad mēs vēl atceramies mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Augšāmcelšanos, jūsu senči, kuriem Pirmā pasaules kara gados zuda dievnams, šodien Dieva priekšā kopā ar mums līksmo par mūsu svinībām! Un mēs ar jums, iesvētot baznīcu, lūdzoties par šī dievnama cēlējiem un ziedotājiem, kuru vidū ir arī mūsu Visaugstisvētītais Virsgans un Tēvs – Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kalpojām šeit pirmo Dievišķo liturģiju. Par ko mēs lūdzāmies? Pirmkārt, mēs pateicāmies visa Labā Devējam – mūsu Kungam un Pestītājam Jēzum Kristum par lielo žēlastību mums – šodien, kad pasaule dzīvo sašķeltībā un naidā, mēs dzīvojam vienotībā, mierā un Kunga mīlestībā; kad pasaulē grūst ne tikai ēkas, bet arī tradīcijas, iekārtas, ticība – mēs, bez īpašas pasaules spēcīgo palīdzības atradām līdzekļus uzcelt dievnamu, kas aicināts vēl vairāk vienot mūs vienotībā, ticībā, mīlestībā uz Kungu un vienam pret otru!  Mēs lūdzāmies un prasījām Debesu Tēvam stiprināt šo dievnamu līdz laiku galam nesatricināmu un slavētu Dievā. No šodienas šis dievnams, tāpat kā visi pārējie mūsu dievnami, kļuvis par Dieva Slavas mājokli, Viņa mājvietu, vietu Viņa mūžīgai mājošanai (2. Laiku 6, 2)”.

‍Sava sprediķa turpinājumā Augstisvētītais Valdnieks uzsvēra, ka dievnamā notiek septiņi lieli Svētās Kristus Baznīcas sakramenti – kristības, mirru svaidīšana, grēku nozēla, Svētais Vakarēdiens, Eļļas svaidīšana, laulības un hirotonija. Valdnieks Aleksandrs īsi izskaidroja ticīgajiem katra no sakramentiem garīgo nozīmi, caur kuriem “Visžēlīgais Kungs dāvā mums visu nepieciešamo mūsu pestīšanai – Viņš iesvēta un svētī mūsu laicīgo dzīvi, dāvā mums līdzekļus, lai varam laboties, tapt dziedināti un pestīti mūžīgajai dzīvei”.  ‍


‍Turpinot sprediķi Viņa Eminence sacīja: “Nevaru neatgādināt jums, mīļotie, arī par to, cik svarīgi ir pēc iespējas biežāk būt Dieva namā, neizlaižot ne svētdienas, ne darbdienu mazos, ne lielos svētku dievkalpojumus! Bez šaubām, mēs varam un mums jālūdzas arī mājās, jo lūgšana ir mūsu dvēseles barība. Bet nekas mums nespēj aizstāt baznīcas lūgšanas, kad mēs visi kopā, vienotām lūpām un sirdīm slavējam Kungu, Viņa Visšķīsto Māti un svētos! Mūsu dievbijīgie senči gan bēdās, gan priekos pulcējās dievnamos, lai savās lūgšanās lūgtos vai pateiktos Dievam, un šajā garīgajā vienotībā vienmēr atrada Debesu Tēva palīdzību. Kur divi vai trīs pulcējušies Manā vārdā, - saka Kristus Pestītājs, - tur es esmu viņu vidū (Mt. 18, 20). Kristus nevar nedzirdēt Baznīcas kopīgo lūgšanu balsi, Baznīcas, kuru radījis Viņš Pats. Un tikai esot Baznīcā kā Dievišķā iestādījumā, mēs iegūstam lūgšanu, Ticības, Cerības, Mīlestības un vienotības visu pilnību un spēku, par kuru Kungs lūdza Debesu Tēvam priekš mums visiem (Jņ. 17, 21)”.

‍Sava sprediķa noslēgumā Bīskaps Aleksandrs novēlēja: “Lai ikviens, kurš ienāk šajā jauniesvētītajā dievnamā par godu sv. lielmoc. Georgijam Uzvaras Nesējam un uzturas tajā, iegūst šeit Ticību, Cerību un Mīlestību; lai Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs dara mūs cienīgus slavēt un  dziedāt slavas dziesmas Savai slavai un Viņa Vienpiedzimušajam Dēlam, un Viņa Svētajam Garam, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen”.

‍Sprediķa noslēgumā Augstisvētīto Valdnieku Aleksandru sveica baznīcas pārzinis un Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs, kurš visu draudzes locekļu un Viļānu baznīcas padomes vārdā pateicās Viņa Eminencei par veikto dievnama iesvētīšanu. Virspriesteris Viktors uzdāvināja Valdniekam Pashas olu ar Dievmātes attēlu un ziedus.  

‍Par uzcītīgu darbu Viļānu sv. lielmoc. Georgija Uzvaras Nesēja Baznīcas celtniecībā par slavu Svētajai Pareizticīgajai Baznīcai, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs apbalvoja Viļānu baznīcas draudzes vecāko D.k. Georgiju Kuzminu par Virsgana svētības rakstu.  

‍Pēc tam garīdznieki pie Kristus Augšāmcelšanās ikonas nodziedāja Pashas stihiras, pēc tam Augstisvētītais Valdnieks svētīja visus ar savu Virsgana svētību.

‍Visa noslēgumā pie ieejas baznīcā tika uzņemts piemiņas foto, pēc tam svinību dalībniekiem tika piedāvāts svētku mielasts.

‍Sagatavoja diakons Aleksandrs Akatovs

IZZIŅA: 

Vēsturiski pareizticīgo dievnams Viļānos pastāvēja līdz 1917. gada revolūcijai, bet Pirmā pasaules kara gados tas nodega un netika atjaunots. Kaut arī draudzes locekļi gatavojās atjaunot savu dievnamu un bija pat ierādīta vieta tā celtniecībai, diemžēl Otrais pasaules karš un sekojošie padomju gadi neļāva īstenoties šai labajai iecerei. Tādēļ pareizticīgo kopienai Viļānos sava dievnama nebija, kaut arī bija vēsturiskas saknes, bet reliģiozām vajadzībām pēdējos gados nācās izmantot visdažādākās telpas.

Svētdien, 2013. gada 21. aprīlī, Viļānu iedzīvotājus priecēja ilgi gaidīts notikums: tika ielikts pamatakmens  jaunajam pareizticīgo dievnamam par godu svētajam lielmoceklim Georgijam Uzvaras Nesējam. Svinīgo pamatakmens ielikšanas kārtu veica Rēzeknes apriņķa prāvests virspriesteris Viktors Teplovs kopā ar Rēzeknes prāvestības garīdzniekiem. Zem altāra austrumsienas tika ielikts pirmais akmens un nākamā altāra vietā uzsliets koka krusts. Jaunceļamā dievnama celtniecības vietā pulcējās Viļānu pareizticīgie ļaudis.

2019. gada 11. maijā Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs iesvētīja svētā lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja baznīcu, kas celta par vietējo iedzīvotāju līdzekļiem un kopīgiem spēkiem. Baznīca atrodas pilsētas centrālajā ielā, netālu no dzelzceļa pārbrauktuves, adrese: Viļāni, Rīgas iela 43.‍

A‍vots: www.pareizticiba.lv 
Lapa atjaunota 4. Feb., sadaļā "Baznīcu jaunumi"

Copyright © 2009 Baznīcēku Atjaunošanas Fonds; MB Studija »